Nowość wydawnictwa Fabryka Słów

Bogowie muszą być szaleni

Aneta Jadowska

Drżyjcie Bogowie. Niech zabrzmi Highway to hell

Jak wiele może się wydarzyć w ciągu roku?

Dora Wilk jak magnes przyciąga kłopoty, wariatów i męskie spojrzenia. Łamie regulaminy, szuka przyjaźni w dziwnych miejscach, a od losu dostaje przeciwników wyłącznie potężnego kalibru.

Policjantka to nie zawód, ale stan umysłu... a że po drugiej stronie Bramy rzadko można złoczyńcę zakuć w kajdanki i odprowadzić do aresztu... Dora robi co musi, by Toruń, Thorn czy Trójmiasto i Trójprzymierze pozostały dobrymi miejscami do życia.

Drżyjcie Bogowie, wampiry, wilki, Archaniołowie i pospolici wariaci – Dora Wilk kopie tyłki z wdziękiem baleriny, nie przyjmuje usprawiedliwień o złym dzieciństwie i nie przebiera w środkach by zaprowadzić porządek.

Starzyński w Subiektywnie

Równe dwadzieścia dni czytałem "Cztery lata wojny w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne 1914-1918"  Romana Starzyńskiego. Czy było warto? Zapraszam do mojej recki.

Króciak

Była żelazna kurtyna, malowane wrota, bramy piekieł... teraz będą zielone drzwi, a raczej Za zielonymi drzwiami Andrzeja Betkiewicza. Zapraszamy!

Zwrotnice czasu/historie alternatywne - Wieczny Grunwald - Szczepan Twardoch

3 tom serii Zwrotnice czasu - Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów - Szczepan Twardoch

„Wiecz­ny Grun­wald” nie jest po­wie­ścią pi­sa­ną ku po­krze­pie­niu serc. Jej bo­ha­ter, Pasz­ko, nie­ślub­ny syn Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go ginie w bi­twie pod Grun­wal­dem i w tym mo­men­cie za­czy­na się jego „prze­zwiecz­na” ody­se­ja w cza­sie i prze­strze­ni, w po­szu­ki­wa­niu sensu ist­nie­nia. To przy­kład fan­ta­sty­ki re­tro­spek­tyw­nej, mrocz­nej i bru­tal­nej. Szcze­pa­no­wi Twar­do­cho­wi udaje się do­sko­na­le oddać psy­chi­kę swego bo­ha­te­ra, tar­ga­ne­go we­wnętrz­ny­mi dy­le­ma­ta­mi i tra­wio­ne­go przez wła­sne emo­cje.

Twardocha pasjonuje prawdziwy los jednostki w historii – doświadczanej kalectwem i śmiercią podczas wojen i grabieży. Jednostki poniżanej z racji stanu czy płci, poddanej naciskowi wielkich narodowych mitologii, jednostki wprzęgniętej w wielowiekową rywalizację żywiołów narodowych. Chodzi o nas, o Niemców i Rosjan, o Litwinów, Prusów, Gruzinów. O wielkie, symboliczne Grunwaldy toczone w historii w milionach dusz – ogarniętych entuzjazmem bądź obojętnych, zdziczałych bądź pragnących zachować człowieczeństwo, a i tak zawsze płacących najwyższe ceny. Twardoch pragnie to wszystko oddziecinnić, ukazując samotność, cierpienie, rozpacz. A z drugiej strony okrucieństwo, egoizm, potworność ludzkich działań, składających się na codzienne życie i na wielką historię."
- z re­cen­zji Ma­cie­ja Pa­row­skie­go.

Książ­ka jest ilu­stro­wa­na ry­sun­ka­mi Irka Ko­nio­ra.

Zwrotnice czasu/historie alternatywne - Wallenrod - Marcin Wolski

2 tom Zwrotnic czasu - Wallenrod - Marcin Wolski

„Wal­len­rod” to nowa po­wieść Mar­ci­na Wol­skie­go, zna­ne­go pol­skie­go pisa­rza, dzien­ni­ka­rza i sa­ty­ry­ka, opi­su­ją­ca hi­sto­rię al­ter­na­tyw­ną Pol­ski okre­su 20-le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go i cza­sów II wojny świa­to­wej. Pił­sud­ski, oca­lo­ny od śmier­ci przez ta­jem­ni­cze­go le­ka­rza Val­l­bon­ne, opra­co­wu­je iście dia­bo­licz­ny i ge­nial­ny plan, dzię­ki któ­re­mu Pol­ska może wyjść cało z nad­cią­ga­ją­cej wojny. Nie­ba­ga­tel­ną rolę w tym koncep­cie pełni pięk­na agent­ka He­le­na Wich­mann. Ni­czym Wal­len­rod pró­bu­je prze­nik­nąć w od­dzia­ły wroga i sub­tel­ny­mi po­czy­na­nia­mi w samym sercu na­zi­stow­skie­go im­pe­rium zmie­nić bieg dzie­jów.

Czy dzię­ki po­zo­ro­wa­nej współ­pra­cy z III Rze­szą uda się ura­to­wać kraj? Czy Nowa Je­ro­zo­li­ma – drew­nia­ne mia­sto, gdzie zgro­ma­dzo­no Żydów z całej Eu­ro­py – zo­sta­nie oca­lo­na? Książ­ka Wol­skie­go zaciekawia, in­spi­ru­je i zmu­sza do za­sta­no­wie­nia się nad za­wi­łą histo­rią XX-wiecz­nej Pol­ski.

Baza darmowych e-booków tekstów fantastycznych

Fenrir buduje bazę darmowych tekstów fantastycznych na swoim blogu. Zajrzyjcie proszę, włączcie się akcję.

Darmowych tekstów fantastycznych w sieci jest całkiem sporo - niekiedy ciężko jednak je znaleźć, zwłaszcza gdy są porozrzucane po kilkunastu portalach w różnych zakładkach, niekiedy już zapomniane. Nowy projekt blogowy ma za zadanie zebrać w jednym miejscu linki do takich objawów legalnie udostępnionej twórczości - zarówno tej rodzimej, jak i zagranicznej. Zapraszam do pomocy w budowaniu bazy i dopisywaniu własnych propozycji (czy nawet własnych tekstów):

Link: http://zaginionyalmanach.blogspot.com/p/darmowa-fantastyka.html

Mitchell w Subiektywnie

"Atlas chmur" Mitchella to chyba jedna z najczęściej chwalonych książek, jakie się ukazały w minionym roku. Czy Bartek podziela tę opinię? Dowiecie się tego czytając napisaną przez niego recenzję. Zapraszamy do lektury!

W samo południe - odsłona LIV

Okres świąteczno-noworoczny się skończył, więc zgodnie z zapowiedzią wracamy do tradycyjnego, coponiedziałkowego ogłaszania nowych odsłon naszego tradycyjnego konkursu.

Nagrodami w dzisiejszej, "lekarsko-zwolnieniowej" odsłonie "W samo południe" są trzy egzemplarze książki Michaela Swanwicka "Córka Żelaznego Smoka/Smoki Babel", ufundowane przez wydawnictwo MAG.

Jak zawsze, maile z prawidłowymi odpowiedziami należy przesyłać na adres akusz@szortal.com. Maile muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, w ich tytule musi się pojawić numer odsłony konkursu i muszą trafić do nas do godziny 10:00 14-go stycznia 2013 roku. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi później.

A teraz pytania:

1. Wydawnicze: Nasza dzisiejsza książka-nagroda została wydana w serii Uczta wyobraźni. Proszę podać tytuły i autorów kolejnych dwóch książek, które ukażą się w tej serii jeszcze w tym miesiącu.

2. Historyczne: My też mamy swojego smoka. A nawet Smoka. Pewien nieżyjący już krakowski pisarz uczynił go jednym z głównych bohaterów kilku swoich książek (występuje razem z pewnym królem, sławnym profesorem i włoskim szlachcicem, którego herb tak mile kojarzy nam się z tradycyjnie polskim, wyrażającym bezgraniczną radość i miłość do całego świata zawołaniem "Urwał nać!"). Proszę podać nazwisko tego autora oraz tytuły książek i seriali telewizyjnych, które na podstawie tych książek powstały, ale uwaga - proszę je podać w jednej kolejności chronologicznej (znaczy, nie "książka, książka, książka, książka, książka i serial, serial, serial", tylko "książka, książka, serial, serial, serial, książka, książka i książka"). Lat podawać nie trzeba.

Prościzna, nie? Do roboty!

Testimonium - Jan Maszczyszyn

Może to szumnie zabrzmi, ale jeden z autorów mojej młodości - Jan Maszczyszyn (do tej pory pamiętam Jego opowiadanie -  Ciernie z konkursu Fantastyki) wydaje właśnie książkę.
Szortal bardzo poleca!

„Testimonium” to zbiór niejednokrotnie wyróżnianych na portalu www.fantastyka.pl opowiadań spod znaku klasycznej science fiction, klasycznej, ale jednak dość odległej od tzw. hard SF, bazującej ściśle na naukowej futurologii. Co prawda, fani tej drugiej nie rozczarują się, bo odnajdą tu i kosmitów, i gwiezdne wojaże, i przedziwne osiągnięcia technologii, próby ukazania kierunku rozwoju ludzkości i

Zwrotnice czasu/historie alternatywne - Burza - Maciej Parowski

Pierwszy tom serii Zwrotnice czasu.

Burza. Ucieczka z Warszawy 44
  -  Maciej Parowski


Po­wieść Ma­cie­ja Pa­row­skie­go, zna­ne­go pol­skie­go pi­sa­rza Scien­ce Fic­tion i pu­bli­cy­sty w in­try­gu­ją­cy spo­sób wpro­wa­dza czy­tel­ni­ków w al­ter­na­tyw­ną rze­czy­wi­stość Pol­ski z okre­su bez­po­śred­nio po­prze­dza­ją­ce­go wy­buch II wojny świa­to­wej. Autor sta­wia śmia­łą hi­po­te­zę, że losy Pol­ski i II wojny świa­to­wej po­to­czy­ły­by się zu­peł­nie ina­czej, gdyby we wrze­śniu 1939 roku ty­tu­ło­wa burza spa­ra­li­żo­wa­ła dzia­ła­nia ofen­syw­ne wojsk nie­miec­kich wkra­cza­ją­cych na te­ry­to­rium II Rze­czy­po­spo­li­tej. „Burza” z pew­no­ścią za­do­wo­li nie tylko mi­ło­śni­ków fan­ta­sty­ki i wiel­bi­cie­li prozy sen­sa­cyj­nej, ale także wszyst­kich za­fa­scy­no­wa­nych XX-wiecz­ną hi­sto­rią.

Ilu­stra­cje do książ­ki wy­ko­nał zna­ko­mi­ty ry­sow­nik, twór­ca „Mi­kro­po­lis”, Krzysz­tof Gaw­ron­kie­wicz.

Zwrotnice czasu/historie alternatywne


Z nowym rokiem wprowadzam jeszcze jedną zmianę. Co jakiś czas będę Wam prezentował serie wydawnicze, które są warte polecenia. Te obecne, te co były. Czasami robiłem to poprzez pytania w konkursach, teraz będą to notki z prezentacją serii i książek w nich wydanych.

Na pierwszy ogień nietypowo: seria Zwrotnice czasu wydawana przez Narodowe Centrum Kultury. Seria niszowa, trudno dostępna w księgarniach, ale naprawdę warta polecenia.

Dzisiaj krótka notka wprowadzająca, w kolejnych dniach przedstawienie książek, które do tej pory ukazały się tej serii.

Króciak

Tym razem Baranek pochyla się nad bożonarodzeniową szopką. Bardziej nad szopką. K+M+B 2012 w szortowni.

Nowe, fantastyczne czasopismo - Głos fantastyki 1

Pismo sieciowe ,,Głos Fantastyki" to inicjatywa wynikająca z chęci zagospodarowania miejsca po SFFiH. Celem pisma z założenia jest utworzenie platformy wymiany myśli, a więc poza publikacją opowiadań, jak to ma miejsce w innych periodykach tego typu, chcemy stworzyć obszerny dział z publicystyką, bowiem fantastyka to nie tylko rozrywka, ale też poważny krytycznoliteracki dialog.

Refleksja ta ma służyć pochyleniu się nad takimi nurtami jak fantasy, sf, horror, noir. Kolejnym założeniem, które mamy nadzieję uda się zrealizować jest obszerny dział z recenzjami książek, filmów, gier i muzyki. Idąc dalej, skoro sf często i gęsto opiera się na współczesnej nauce oraz jej teoriach - szczególnie na teoriach fizycznych, kosmologicznych, wchodzi też w dziedzinę badań z zakresu biologii, nanotechnologii i tym sprawom mamy nadzieję się przyjrzeć.

Do tworzenia pisma poprzez nadsyłanie swoich tekstów zapraszam wszystkich zainteresowanych. Można to zrobić wysyłając je na adres marekdoskocz@gazeta.pl.

Marek Doskocz - Redaktor Naczelny

Pismo można pobrać tutaj.

Hodder w Subiektywnie

Czy drugi tom przygód Burtona i Swinburne'a jest wart przeczytania? Sławek ma dla Was odpowiedź na to pytanie. Zapraszam do jego recenzji!

Twardoch w Subiektywnie

Alek przeczytał "Morfinę" Szczepana Twardocha. Jeśli chcecie się przekonać, co o tej książce, i o jej autorze, sądzi, zajrzyjcie do napisanej przez niego recenzji. Zapraszamy!

Zapowiedź Narodowego Centrum Kultury

Szanowni Czytelnicy! Mamy dobrą wiadomość, a mianowicie najnowsza książka pt. "Śniąc o potędze" z serii "Zwrotnice Czasu. Historie alternatywne", będzie dostępna w księgarniach już od 15 stycznia 2013 roku! Bądźcie czujni - to już niedługo!

Niewiele osób wie, że przed drugą wojną światową kwitł w Polsce gatunek literacki, który dziś nazywamy historiami alternatywnymi. Rodzimi literaci stawiali pytanie, co by było gdyby? i odnosili je do problemów, którymi żyli; którymi żyła cała wolna Polska. ogromnej większości była to literatura klasy B. Ułomna formalnie, z nie najlepiej prowadzoną intrygą, czasami po prostu nudna.

Niemniej odpowiadała ona na żywotne zapotrzebowanie społeczne stanowiąc wcale znaczny segment ówczesnego rynku wydawniczego. Na pewno przedwojenne historie alternatywne można nazwać fenomenem, czymś w rodzaju literatury pulpowej made in Poland. Duet kulturoznawców - Agnieszka Haska i Jerzy Stachowiak - postanowili przygotować antologię przedwojennych polskich historii alternatywnych pt. "Świat w płomieniach". Podzielili oni wybrane teksty z tego zakresu na bloki tematyczne, np. "Zagrożenie ze wschodu", "Walka o niepodległośc", "Polskie aspiracje kolonialne" i opatrzyli je erudycyjnymi wstępami. Każdy ze wstępów traktuje nie tylko o popularności danego zagadnienia wśród ówczesnych literatów, daje też pogląd na kontekst kulturowy, pragnienia i lęki Polaków żyjących w okresie międzywojnia. Książka zaopatrzona jest też w biogramy autorów opowiadań bądź fragmentów powieści, bowiem życiorysy wielu z nich wiążą się niejako z gatunkiem literackim, który uprawiali. Autorzy antologii tam, gdzie tylko można, zachowali oryginalną pisownię i składnię tekstów źródłowych wychodząc z założenia, że będzie to ciekawe poznawczo z punktu widzenia wiedzy o literaturze.

Zapowiedź wydawnictwa Mag

Już od 6 lutego w sprzedaży:

BASSO WSPANIAŁY. BASSO WIELKI. BASSO MĄDRY.

Pierwszy obywatel Republiki Wesańskiej to nadzwyczajny człowiek.

Jest bezlitosny, sprytny i przede wszystkim ma szczęście. Dał swemu ludowi bogactwo, potęgę oraz prestiż. Niestety, potęga przyciąga niepożądaną uwagę i Basso musi bronić siebie oraz swój kraj przed zagrożeniami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Przez całe życie podejmował decyzje o kluczowym znaczeniu i popełnił tylko jeden błąd. Ale jeden błąd niekiedy wystarcza.


Zdarzało już mi się recenzować książki moim zdaniem kandydujące do wielkości. K.J. Parker raz po raz tworzy dzieła, które po prostu trzeba zaliczyć do tej kategorii. – Orson Scott Card

Powieść o morderstwie, obsesji i polityce, autorstwa jednego z czołowych głosów fantasy. – SFX

W samo południe - odsłona LII - ogłoszenie wyników

Czas na rozstrzygnięcie LII odsłony naszego konkursu.
Najpierw prawidłowe odpowiedzi: Jak zwykle musiałem dobrze trafić w pierwszym pytaniu o ilość opowiadań, wyjaśnienie poniżej :)

1. Wydawnicza - swego czasu Wydawnictwo Literackie wydało powieść w trzech tomach. Obecnie Wydawnictwo Mag wyda ją w ramach serii Uczta wyobraźni w jednym, ładnie wydanym tomie, na dodatek z piękną okładką. Dodatkowo mogę podać, że na podstawie tej powieści BBC zaplanowało telewizyjny serial. Proszę podać imię i nazwisko autora/autorki, tytuł tej powieści oraz ile będzie liczyła stron w nowym wydaniu. Dodatkowo proszę podać tytuł drugiej książki autora/autorki wydanej w Polsce, kto ją wydał oraz ile zawiera w sobie opowiadań.

Wydawnictwo Mag w ramach serii "Uczta Wyobraźni" wyda niebawem powieść "Jonathan Strange i pan Norrell" ("Jonathan Strange & Mr Norrell"), której autorką jest Susanna Clarke. Powieść w nowym wydaniu będzie liczyła 780 stron.
W roku 2007 Wydawnictwo Literackie wydało książkę "Damy z Grace Adieu i inne opowieści" ("The Ladies of Grace Adieu and Other Stories"), która zawiera 9 utworów autorstwa Susanny Clarke (8 opowiadań oraz "wprowadzenie" pióra fikcyjnego profesora Jamesa Sutherlanda).

Informacja księgarni SolarisNet

W środę Telewizja Polska na kanale 1 zaczęła emisję serialu Przebłyski jutra, na podstawie powiesci Roberta J. Sawyera Futurospekcja.

To jeden z najlepszych seriali SF ostatnich lat, ale pewnie dzięki znakomitemu powieściowemu pierwowzorowi. Sawyer to najlepszy kanadyjski pisarz SF (na koncie nagrody Hugo i Nebula), a pomysł na książkę miał aż genialny w swej prostocie.

W wyniku eksperymentu w CERNie dochodzi do emisji fali, która powoduje utratę przytomności wszystkich ludzi na Ziemi. Na około dwie minuty. Okazuje się, że ludzie w czasie tej krótkotrwałej utraty przytomności widzieli dwie minuty ze swej przyszłości odległej o 21 lat (w serialu jest to okres znacznie krótszy). Niektórzy nie widzieli nic, co pozwala się domyślać, że już nie będą żyli. Dla wielu to trauma. Agencje i sami ludzie układają z tych informacji dość dokładny plan przyszłości.

Ziemia już nie jest taka sama.

Pomysł wydawałoby się banalny, ale powoduje mnóstwo implikacji społecznych, politycznych, ekonomicznych. Świetna rzecz, polecamy!

Nowe fraszki

Trzy nowe fraszki sprezentował nam Rafał Sala. Zapraszamy.

Strony

Subskrybuj SZORTAL RSS